Menu

Vedtægter

LOVE for Virum-Sorgenfri Boldklub

 

Stiftet 1921

 

- 2 -

 

§ 1. Klubbens navn er Virum-Sorgenfri Boldklub og dens hjemsted er Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

§ 2. Klubbens formål er at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at dyrke fodboldspillet og styrke et sportsligt kammeratskab.

 

§ 3. Klubben er medlem af Sjællands Boldspil Union under DBU, og som sådan undergivet disse unioners love og bestemmelser.

 

§ 4. Enhver person, der ønsker at være medlem af klubben, kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen, såfremt den finder grund dertil, nægte en person optagelse som medlem. Den pågældende har i så fald ret til på førstkommende generalforsamling at få bestyrelsens beslutning taget op til prøvelse.

 

§ 5. Begæring om optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller til de af bestyrelsens valgte indmeldelsessteder. Ved indmeldelsen betales et indskud samt sædvanlig rate af kontingent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give moderation, evt. ved kontingentfrihed, for kortere eller længere tid. Klubbens kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 

§ 6. Udmeldelse skal ske skriftligt (for spillere under 16 år af forældre eller værge) og kontingentrestance erlægges samtidig, herunder kontingent for den periode hvori udmeldelsen sker.

Er eventuel restance trods påkrav ikke betalt inden udgangen af den anden måned, meddeles det restanten, at den ikke – efter DIF´s regler kan deltage i nogen anden idrætsgren, under DIF, så længe kontingentforhold og udmeldelse ikke er bragt i orden. Ved genindmeldelse i klubben betales nyt indskud.

 

§ 7. Et medlem, der er i restance efter reglerne i § 5, kan ikke deltage i klubbens træning, kampe eller arrangementer, der forestås af klubben. Endvidere kan bestyrelsen suspendere eller ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden. Det pågældende medlem har i så fald ret til at kræve bestyrelsens beslutning om suspendering eller eksklusion forelagt til prøvelse på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 8. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Klubbens kasserer skal under iagttagelse af bogføringslovens bestemmelser tilrettelægge registreringen af klubbens indtægter og udgifter på betryggende vis.

Årsregnskabet, bestående af årsberetning, resultatopgørelse og balance skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.

Årsregnskabet skal forelægges revisorerne til revision senest den 20. januar. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder foretage kritisk gennemgang af klubbens regnskabsmateriale.

 

3.

 

§ 9. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 7 bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden og kassereren vælges særskilt.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. 
 

Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og afdelingsledere. Afgår formanden eller kassereren inden 1. år af sin valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen sig med formand/kasserer. Sker afgangen i 2. år af valgperioden konstituerer bestyrelsen sig til næste generalforsamling, dog indtræder næstformanden som formand indtil generalforsamlingen.

 

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i dennes sted.

 

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er dog formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Det er dog en betingelse, at mindst et bestyrelsesmedlem har sæde i hvert af de nedsatte udvalg med rapportpligt til bestyrelsen.

 

Intet medlem kan vælges til en tillidspost i klubben, uden at have givet sit samtykke hertil.

 

§ 10. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning.

  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg af formand respektiv kasserer

  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

  2. Eventuelt.

 

§ 12. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel enten ved opslag på klubbens hjemmeside, særskilt skrivelse eller gennem klubbladet.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge.

 

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt.

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.

 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsender skriftligt krav derom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.

 

§ 14. Forslag til lovændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

Andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 15. Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling på hvilken der tillige skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, klubbens midler skal anvendes/tilgå.

 

Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt til den pågældende generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt det antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget ikke har opnået tilslutning af 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

 

5.

 

§ 16. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

 

---------------------------------

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1921, senest med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017.

Klubnyt I går kl. 13:58
160 VSB spillere hyggede sig ved årets VSB Indendørs Stævne Søndag d. 7 januar 2001 pigerne styrede løjerne med fast og engageret hånd - super gået
Klubnyt
15. december kl. 10:57 Julebrev til alle VSB'ere
Klubnyt
13. november kl. 10:17 VSB klubtøj som julegave idé
Klubnyt
27. november kl. 13:42 Velkommen til et nyt Senior 1 Herre Træner team
Klubnyt
22. november kl. 11:19 Velkommen til Tobias Cromwell - Ny U19 dr træner pr 1/1-2018
Kommende kampe
Januar 2018
26.
fredag
18.00
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U13
U13 Piger 2 (05) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
HIK
Virumgård kunstgræsbane
26.
fredag
18.00
Nivå-Kokkedal FK
Herrer
U15
U15 Drenge (03) 7M/8M VinterBOLD • Pulje 1
Karsemosegård Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Karsemosegård Kunstgræs
26.
fredag
19.30
Vestia
Herrer
Senior
Herresenior S2-S3 VinterBOLD • P3
Kunst, Bavnehøj IA
Virum-Sorgenfri BK (2)
Kunst, Bavnehøj IA
27.
lørdag
09.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U12
U12 Drenge A (06) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Virum Stadion
Gilleleje FK
Virum Stadion
27.
lørdag
09.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U12
U12 Drenge B (06) 8M VinterBOLD • Pulje 2
Virum Stadion
HIK
Virum Stadion
27.
lørdag
10.00
HIK
Herrer
U13
U13 Drenge Mester (05) 8M VinterBOLD • Pulje 2
Kunst, HIK
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, HIK
27.
lørdag
10.00
B. 82, Virum
Kvinder
U14
U14 Piger (04) 7M/8M VinterBOLD • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
Virum-Sorgenfri BK
Virumgård kunstgræsbane
27.
lørdag
10.30
Skovshoved IF
Herrer
U12
U12 Drenge C (06) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Gentofte Sportspark - kunst 1
Gentofte Kunst 1
Virum-Sorgenfri BK
Gentofte Sportspark - kunst 1
Gentofte Kunst 1
27.
lørdag
11.00
Humlebæk BK
Herrer
U13
U13 Drenge 1-2 (05) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Humlebæk Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Humlebæk Stadion
27.
lørdag
11.30
B 93
Herrer
U14
U14 Drenge Mester (04) VinterBOLD • Pulje 2
Kunst, Ryparken
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, Ryparken
27.
lørdag
13.00
Brede IF
Herrer
Senior
Herresenior S2-S3 VinterBOLD • P2
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
Virum-Sorgenfri BK (1)
Lyngby Stadion Kunstgræsbane
27.
lørdag
13.00
Hørsholm-Usserød IK
Herrer
U11
U11 Drenge A (07) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Hørsholm Idrætspark
Virum-Sorgenfri BK
Hørsholm Idrætspark
27.
lørdag
14.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U11
U11 Drenge C (07) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Virum Stadion
Hillerød Fodbold
Virum Stadion
28.
søndag
09.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 Drenge C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 6
Kunst, Fælledparken
Lyngby Boldklub 1921
Kunst, Fælledparken
28.
søndag
09.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U9
U9 Drenge B (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lundtofte Idrætsplads
FC Holte
Lundtofte Idrætsplads
28.
søndag
09.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U9
U9 Drenge C (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lyngehallen Kunstgræs
Ølstykke FC (1)
Lyngehallen Kunstgræs
28.
søndag
09.00
GVI
Kvinder
U10
U10 Piger C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
Virum-Sorgenfri BK
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
09.18
Vanløse (2)
Herrer
U10
U10 Drenge C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 6
Kunst, Fælledparken
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, Fælledparken
28.
søndag
09.18
Lundtofte Boldklub
Herrer
U9
U9 Drenge B (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lundtofte Idrætsplads
Virum-Sorgenfri BK
Lundtofte Idrætsplads
28.
søndag
09.18
IS Skævinge
Herrer
U9
U9 Drenge C (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lyngehallen Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Lyngehallen Kunstgræs
28.
søndag
09.36
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 Drenge C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 6
Kunst, Fælledparken
HB
Kunst, Fælledparken
28.
søndag
09.36
BK Friheden
Herrer
U9
U9 Drenge B (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lundtofte Idrætsplads
Virum-Sorgenfri BK
Lundtofte Idrætsplads
28.
søndag
09.36
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U10
U10 Piger C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
IF Skjold Birkerød
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
09.54
B 1903
Herrer
U10
U10 Drenge C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 6
Kunst, Fælledparken
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, Fælledparken
28.
søndag
09.54
Lynge-Uggeløse IF (2)
Herrer
U9
U9 Drenge C (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lyngehallen Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Lyngehallen Kunstgræs
28.
søndag
09.54
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U10
U10 Piger C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
FC Damsø
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
10.00
Hellas
Herrer
U10
U10 Drenge A (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 3
Kunst, Valby IP, tribunen
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, Valby IP, tribunen
28.
søndag
10.12
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U9
U9 Drenge B (09) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 2
Lundtofte Idrætsplads
BSV af 2016
Lundtofte Idrætsplads
28.
søndag
10.12
BSV af 2016 (1)
Kvinder
U10
U10 Piger C (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
Virum-Sorgenfri BK
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
10.30
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U14
U14 Piger (04) 7M/8M VinterBOLD • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
Fredensborg BI
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
10.30
Virum-Sorgenfri BK
Kvinder
U11
U11 Piger B (07) 8M VinterBOLD • Pulje 1
Virum Stadion
Bk. Hekla
Virum Stadion
28.
søndag
10.36
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 Drenge A (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 3
Kunst, Valby IP, tribunen
KB (3)
Kunst, Valby IP, tribunen
28.
søndag
10.54
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U10
U10 Drenge A (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 3
Kunst, Valby IP, tribunen
Brønshøj BK
Kunst, Valby IP, tribunen
28.
søndag
11.12
BK Union
Herrer
U10
U10 Drenge A (08) 5M Stævne VinterBOLD Uge 4 • Pulje 3
Kunst, Valby IP, tribunen
Virum-Sorgenfri BK
Kunst, Valby IP, tribunen
28.
søndag
12.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U14
U14 Drenge 3 (04) VinterBOLD • Pulje 2
Virumgård kunstgræsbane
Gladsaxe-Hero BK
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
12.45
Måløv BK
Kvinder
U16
U16 Piger 1-2 (02/03) VinterBOLD • P1
Måløv Idrætspark, Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Måløv Idrætspark, Kunstgræs
28.
søndag
14.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U15
U15 Drenge Mester (03) VinterBOLD • Pulje 1
Virumgård kunstgræsbane
FFB
Virumgård kunstgræsbane
28.
søndag
16.45
Lyngby Boldklub 1921
Herrer
U13
U13 Drenge 3 (05) 8M VinterBOLD • Pulje 7
Lyngby Stadion
Virum-Sorgenfri BK
Lyngby Stadion

Nyheder fra DBU

Nyheder fra DBU Sjælland