Menu

Vedtægter

LOVE for Virum-Sorgenfri Boldklub

 

Stiftet 1921

 

- 2 -

 

§ 1. Klubbens navn er Virum-Sorgenfri Boldklub og dens hjemsted er Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk kommune.

 

§ 2. Klubbens formål er at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at dyrke fodboldspillet og styrke et sportsligt kammeratskab.

 

§ 3. Klubben er medlem af Sjællands Boldspil Union under DBU, og som sådan undergivet disse unioners love og bestemmelser.

 

§ 4. Enhver person, der ønsker at være medlem af klubben, kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen, såfremt den finder grund dertil, nægte en person optagelse som medlem. Den pågældende har i så fald ret til på førstkommende generalforsamling at få bestyrelsens beslutning taget op til prøvelse.

 

§ 5. Begæring om optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller til de af bestyrelsens valgte indmeldelsessteder. Ved indmeldelsen betales et indskud samt sædvanlig rate af kontingent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give moderation, evt. ved kontingentfrihed, for kortere eller længere tid. Klubbens kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.

 

§ 6. Udmeldelse skal ske skriftligt (for spillere under 16 år af forældre eller værge) og kontingentrestance erlægges samtidig, herunder kontingent for den periode hvori udmeldelsen sker.

Er eventuel restance trods påkrav ikke betalt inden udgangen af den anden måned, meddeles det restanten, at den ikke – efter DIF´s regler kan deltage i nogen anden idrætsgren, under DIF, så længe kontingentforhold og udmeldelse ikke er bragt i orden. Ved genindmeldelse i klubben betales nyt indskud.

 

§ 7. Et medlem, der er i restance efter reglerne i § 5, kan ikke deltage i klubbens træning, kampe eller arrangementer, der forestås af klubben. Endvidere kan bestyrelsen suspendere eller ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden. Det pågældende medlem har i så fald ret til at kræve bestyrelsens beslutning om suspendering eller eksklusion forelagt til prøvelse på den førstkommende generalforsamling.

 

§ 8. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Klubbens kasserer skal under iagttagelse af bogføringslovens bestemmelser tilrettelægge registreringen af klubbens indtægter og udgifter på betryggende vis.

Årsregnskabet, bestående af årsberetning, resultatopgørelse og balance skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.

Årsregnskabet skal forelægges revisorerne til revision senest den 20. januar. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder foretage kritisk gennemgang af klubbens regnskabsmateriale.

 

3.

 

§ 9. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 7 bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden og kassereren vælges særskilt.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal. 
 

Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og afdelingsledere. Afgår formanden eller kassereren inden 1. år af sin valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen sig med formand/kasserer. Sker afgangen i 2. år af valgperioden konstituerer bestyrelsen sig til næste generalforsamling, dog indtræder næstformanden som formand indtil generalforsamlingen.

 

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i dennes sted.

 

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er dog formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Det er dog en betingelse, at mindst et bestyrelsesmedlem har sæde i hvert af de nedsatte udvalg med rapportpligt til bestyrelsen.

 

Intet medlem kan vælges til en tillidspost i klubben, uden at have givet sit samtykke hertil.

 

§ 10. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

 

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Formanden aflægger beretning.

  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår.

  4. Indkomne forslag.

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg af formand respektiv kasserer

  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

  2. Eventuelt.

 

§ 12. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel enten ved opslag på klubbens hjemmeside, særskilt skrivelse eller gennem klubbladet.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge.

 

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt.

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.

 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsender skriftligt krav derom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.

 

§ 14. Forslag til lovændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

 

Andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 15. Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling på hvilken der tillige skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, klubbens midler skal anvendes/tilgå.

 

Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt til den pågældende generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt det antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget ikke har opnået tilslutning af 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

 

5.

 

§ 16. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

 

---------------------------------

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1921, senest med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. februar 2017.

Klubnyt 09. oktober kl. 13:18
Lyserød lørdag for VSBs Fodbold Fitness Kvinder - fast tradition I år en 3.plads ud af 32 hold.
Klubnyt
Årgang 2012 - Debut ved Jyske 3-Bold Stævne.
Klubnyt
VSB nyt fra bestyrelsen
Klubnyt
VSB’s dygtige U11 fodboldpiger helt til tops i Jægersborg Cup
Klubnyt
Nyt senior 3 i VSB - lægger ud med at vinde 3-2 over FC Rudersdal
Kommende kampe
Oktober 2017
23.
mandag
17.00
AB
Herrer
U13
U13 Drenge 8-mands 1 (05) Efterår • Pulje 2
Akademisk Boldklub
Virum-Sorgenfri BK
Akademisk Boldklub
24.
tirsdag
18.30
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
Senior
Serie 3 • Pulje 2
Virumgård kunstgræsbane
Lundtofte Boldklub
Virumgård kunstgræsbane
26.
torsdag
19.00
Hørsholm-Usserød IK
Herrer
Senior
Serie 3 • Pulje 2
Hørsholm Idrætspark Kunstgræs
Virum-Sorgenfri BK
Hørsholm Idrætspark Kunstgræs
28.
lørdag
10.00
Sengeløse GI
Herrer
U12
U12 Drenge 4 begyndere 8-mands (06) Efterår • Pulje 2
Sengeløse Idrætsanlæg
Virum-Sorgenfri BK
Sengeløse Idrætsanlæg
29.
søndag
10.30
Hareskov IF
Kvinder
U11
U11 Piger 2 8-mands (07) Efterår • Pulje 2
Birkevang
Virum-Sorgenfri BK
Birkevang
29.
søndag
12.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
U13
U13 Drenge 8-mands 1 (05) Efterår • Pulje 2
Virum Stadion
Ledøje-Smørum Fodbold
Virum Stadion
29.
søndag
13.00
Karlslunde IF
Omklædning 5
Herrer
U19
U19 Drenge Mester (99-00) Efterår • Pulje 1
Karlslunde Stadion
Bane 2 (11-mands KUNST)
Virum-Sorgenfri BK
Omklædning 2
Karlslunde Stadion
Bane 2 (11-mands KUNST)
29.
søndag
14.00
Virum-Sorgenfri BK
Herrer
Senior
Serie 4 • Pulje 3
Virum Stadion
Brede IF
Virum Stadion
29.
søndag
15.00
TFC Odsherred
Herrer
Senior
Herre-DS • Pulje 2
Vig Idrætscenter
Virum-Sorgenfri
Vig Idrætscenter

Nyheder fra DBU

Nyheder fra DBU Sjælland