Menu

Vedtægter

Vedtægter

LOVE for Virum-Sorgenfri Boldklub

Stiftet 1921

 • 1. Klubbens navn er Virum-Sorgenfri Boldklub, og dens hjemsted er Virum-Sorgenfri i Lyngby-Taarbæk kommune.
 • 2. Klubbens formål er at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at dyrke fodboldspillet og styrke et sportsligt kammeratskab.
 • 3. Klubben er medlem af DBU Sjælland under DBU, og som sådan undergivet disse unioners love og bestemmelser.
 • 4. Enhver person, der ønsker at være medlem af klubben, kan optages som medlem. Dog kan bestyrelsen, såfremt den finder grund dertil, nægte en person optagelse som medlem. Den pågældende har i så fald ret til på førstkommende generalforsamling at få bestyrelsens beslutning taget op til prøvelse.
 • 5. Begæring om optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse eller til de af bestyrelsens valgte indmeldelsessteder. Ved indmeldelsen betales et indskud samt sædvanlig rate af kontingent. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give moderation, evt. ved kontingentfrihed, for kortere eller længere tid. Klubbens kontingent fastsættes ved den årlige generalforsamling.
 • 6. Udmeldelse skal ske skriftligt (for spillere under 16 år af forældre eller værge) og kontingentrestance erlægges samtidig, herunder kontingent for den periode hvori udmeldelsen sker.

Er eventuel restance trods påkrav ikke betalt inden udgangen af den anden måned, meddeles det restanten, at den ikke – efter DIF´s regler kan deltage i nogen anden idrætsgren, under DIF, så længe kontingentforhold og udmeldelse ikke er bragt i orden. Ved genindmeldelse i klubben betales nyt indskud.

 • 7. Et medlem, der er i restance efter reglerne i § 5, kan ikke deltage i klubbens træning, kampe eller arrangementer, der forestås af klubben. Endvidere kan bestyrelsen suspendere eller ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der må betragtes som hæderlig eller sømmelig sportslig optræden. Det pågældende medlem har i så fald ret til at kræve bestyrelsens beslutning om suspendering eller eksklusion forelagt til prøvelse på den førstkommende generalforsamling.
 • 8. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Klubbens kasserer skal under iagttagelse af bogføringslovens bestemmelser tilrettelægge registreringen af klubbens indtægter og udgifter på betryggende vis.

Årsregnskabet, bestående af årsberetning, resultatopgørelse og balance skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og underskrives af samtlige medlemmer i bestyrelsen.

Årsregnskabet skal forelægges revisorerne til revision senest den 1. marts. Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik, herunder foretage kritisk gennemgang af klubbens regnskabsmateriale.

 

 

 

 • 9. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand, kasserer og 7 bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og kassereren vælges særskilt. Forslag fra medlemmer til posterne som formand eller kasserer skal fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal og kassereren og 4 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.

Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og afdelingsledere. Afgår formanden eller kassereren inden 1. år af sin valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen sig med formand/kasserer. Sker afgangen i 2. år af valgperioden konstituerer bestyrelsen sig til næste generalforsamling, dog indtræder næstformanden som formand indtil generalforsamlingen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i dennes sted.

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er dog formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Det er dog en betingelse, at mindst et bestyrelsesmedlem har sæde i hvert af de nedsatte udvalg med rapportpligt til bestyrelsen.

Intet medlem kan vælges til en tillidspost i klubben, uden at have givet sit samtykke hertil.

Valgbare er alle medlemmer, samt forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 16 år. Det er en betingelse, at medlemmet har været medlem i mindst 14 dage, før en generalforsamling og ikke er i kontingentrestance. Derudover kan bestyrelsen indstille kandidater.

 • 10. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
 • 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand respektive kasserer
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, alternativt statsautoriseret/registreret revision.
 9. Eventuelt.
 • 12. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel enten ved opslag på klubbens hjemmeside, særskilt skrivelse eller gennem klubbladet.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge.

Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.

 • 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsender skriftligt krav derom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger.

 • 14. Forslag til lovændring kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 • 15. Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling på hvilken der tillige skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, klubbens midler skal anvendes/tilgå.

Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer er mødt til den pågældende generalforsamling, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt det antal medlemmer ikke er til stede, og forslaget ikke har opnået tilslutning af 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

 • 16. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlige hæftelser for de forpligtelser, som påhviler klubben.

---------------------------------

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1921, senest med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2023.

**********

Bestyrelsesmedlemmer har frikontingent til børn under 16 år og sit eget medlemskab.

Klubnyt 25. april kl. 20:42
Nyt æresmedlem VSB's nye æresmedlem Preben Önnerth
Klubnyt
21. marts kl. 16:42 VSB har indgået samarbejde med OK tank
Klubnyt
29. november kl. 15:33 Mød VSB`s nye senior 1 træner, Thomas Asacanius
Klubnyt
01. november kl. 14:16 Social grill samarbejde
Klubnyt
05. oktober kl. 11:44 VSB’ Fodbold Fitness herrehold spiller stort set kun landskampe
Luk